Публічна оферта щодо надання благодійної пожертви
Загальні положення
1.1.  Ця публічна оферта щодо надання благодійної пожертви (далі – «Оферта») є пропозицією ГРОМАДСЬКОІ ОРГАНІЗАЦІЯ "НЬЮ КЛАЙМАТ",що знаходиться за адресою: Украіна Киів 02068, вул. Олександра Кошиця буд.9, кв.21 (далі – «ГО»), в особі Директора виконавчого Гоман Олени Вячеславівни, невизначеному колу дієздатних фізичних осіб та юридичних осіб приватного права, які добровільно здійснюють благодійну діяльність (далі кожна з таких осіб – «Благодійник»), укласти договір щодо надання благодійної пожертви (далі – «Договір») на умовах, описаних в цій Оферті, з кожним Благодійником, що звернеться.

1.2.  Ця Оферта є пропозицією укласти договір відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України.

1.3.  Ця Оферта набирає чинності з моменту розміщення її на сайті ГО в мережі Інтернет за посиланням: https://www.treetr.io (далі – «Сайт»). Ця Оферта є безстроковою та може бути змінена або відкликана ГО у будь-який час (до її акцепту Благодійником) шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

1.4.  ГО може укладати договори щодо надання благодійної пожертви в іншому порядку та/або на інших умовах, ніж це передбачено цією Офертою. Благодійник може окремо звернутися до ГО для укладення такого договору.
Предмет Договору
2.1.  Згідно з цим Договором Благодійник безоплатно та безповоротно передає як добровільну благодійну пожертву у власність ГО грошові кошти на забезпечення статутної діяльності ГО, а ГО приймає таку благодійну пожертву та зобов'язується використовувати її для проведення власної благодійної діяльності відповідно до Статуту та законодавства України.

2.2.  Передача Благодійником грошових коштів за цим Договором визнається благодійною пожертвою відповідно до ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

2.3.  Благодійник самостійно визначає обсяг благодійної пожертви. Благодійник має право запитати у ГО та отримати інформацію про характер і розмір необхідної благодійної допомоги на конкретні цілі діяльності ГО, а також за благодійними програмами ГО, задля визначення напрямів використання благодійної пожертви до її надання.

2.4. Укладення та виконання цього Договору не має на меті та не передбачає отримання прибутку будь-якою зі сторін.
Діяльність ГО
3.1.  Головною метою Організації є задоволення та захист законних екологічних, соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів, сприяння зростанню соціальної та культурної свідомості суспільства, а також проводить інші види благодійної діяльності, відповідно до свого Статуту.

3.2.  Діяльність ГО не має на меті отримання прибутку.

3.3. Статут ГО, інформація про його роботу та звіти про результати діяльності розміщені на Сайті.
Внесення пожертви та акцепт Оферти
4.1.  Благодійник самостійно визначає розмір благодійної пожертви та вносить її шляхом (і) здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, або (іі) перерахування грошових коштів на поточний рахунок ГО через установи банків, або (ііі) передачі ГО готівкових коштів. Благодійні пожертви є безстроковими, і термін їхнього використання ГО не обмежується.

4.2.  Відповідно до цих Оферти та Договору благодійні пожертви надаються Благодійниками та використовуються ГО для проведення та забезпечення благодійної діяльності (реалізації напрямів, цілей благодійної діяльності та благодійних програм) ГО відповідно до Статуту та законодавства України. Благодійник погоджується з таким цільовим призначенням своєї пожертви.

4.3.  Благодійник також має право визначити конкретну ціль своєї пожертви в рамках цілей та напрямів діяльності та благодійних програм ГО шляхом укладання із ГО окремого договору щодо надання благодійної пожертви, згідно з пунктами 1.4 та 2.3 цієї Оферти. Якщо Благодійник при внесенні пожертви визначив її конкретну ціль без попереднього погодження з ГО, ГО має право повернути таку пожертву Благодійнику.

4.4.  Внесені благодійні пожертви використовуються ГО у порядку їхього надходження.

4.5.  При внесенні пожертви для правильної ідентифікації платника Благодійник вказує свою контактну інформацію: ім’я та прізвище, назву юридичної особи, адресу електронної пошти та/або номер телефону, інші дані, що дозволяють здійснити ідентифікацію Благодійника.

4.6.  Акцептом Оферти вважається її повне та безумовне прийняття шляхом вчинення Благодійником дій з передачі ГО коштів благодійної пожертви одним зі способів, зазначених у пункті 4.1 вище. Оферта вважається акцептованою та Договір укладеним з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок ГО або їхнє оприбуткування у касі ГО.

4.7.  Протягом 48 годин після зарахування грошових коштів на поточний рахунок ГО або їх оприбуткування у касі ГО Благодійник може звернутися до ГО щодо питання повернення коштів пожертви у зв'язку з їхнім помилковим перерахуванням або іншими причинами. Після завершення цього терміну благодійна пожертва вважається безповоротною та не повертається ГО, окрім випадків, коли таке повернення вимагається законодавством України або іншим чином передбачено цією Офертою. Якщо пожертва була внесена на рахунок ГО без ідентифікації платника і ГО не може ідентифікувати Благодійника пожертви, така пожертва ГО не повертається.

4.8.  Акцептом Оферти Благодійник підтверджує, що він згоден з усіма умовами Оферти, повною мірою усвідомлює та згоден з предметом та умовами Договору.

4.9. Витрати, пов'язані з внесенням благодійних пожертв (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Благодійник, якщо такі витрати стягуються з Благодійника, та ГО, якщо такі витрати стягуються з ГО Благодійник усвідомлює та погоджується, що частина його благодійної пожертви може бути використана ГО на покриття витрат, пов’язаних з внесенням благодійних пожертв, якщо такі витрати стягуються третіми сторонами за замовчуванням та їх неможливо уникнути (наприклад, комісії платіжних систем з еквайрингу, банківські комісії, тощо). Людина яка здійснює пожертву дає згоду на перерозподіл  коштів і використання в інших проектах, якщо збір коштів закритий або неактуальний.

4.10  Людина яка здійснює пожертву дає згоду, що сума збору не підлягає поверненню.
Права та обов'язки сторін
5.1. ГО зобов'язується використовувати кошти благодійної пожертви Благодійника у суворій відповідності із законодавством України та лише в рамках своєї статутної діяльності.

5.2.  ГО має право самостійно визначати напрями використання благодійної пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та законодавства України, за винятком випадків, коли Благодійник визначив конкретну ціль своєї пожертви за окремим договором з ГО. Таким чином, якщо конкретна ціль благодійної пожертви Благодійником не визначена, вважається, що пожертва внесена на здійснення ГО статутної діяльності.

5.3.  Благодійник погоджується, що відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» ГО може використовувати частину коштів, отриманих від Благодійників, на фінансування своїх адміністративних витрат. Розмір витрат на утримання ГО (адміністративних витрат ГО) не може перевищувати 20% його кошторису у поточному році.

5.4.  Благодійник має право на отримання інформації про використання його благодійної пожертви. Для цього ГО розміщує на Сайті щомісячні фінансові звіти, які у тому числі містять інформацію щодо (і) сум пожертв, отриманих ГО протягом звітного періоду, та (іі) витрат ГО протягом звітного періоду. За запитом Благодійника ГО може також підтвердити цільове використання благодійної пожертви додатковими документами.

5.5.  Наданням благодійної пожертви Благодійник беззастережно стверджує (і) свою дієздатність, (іі) добровільність укладання правочину, (ііі) що предмет благодійної пожертви не знаходиться під забороною, арештом, не перебуває у заставі, не обтяжений будь-якими іншими правами третіх осіб та не був набутий з порушенням норм Закону України No361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

У разі виникнення у ГО обґрунтованих сумнівів щодо цих тверджень, ГО має право запитати, а Благодійник зобов'язується надати, відповідні підтверджуючі докази цих тверджень.
Заключні положення
6.1.  Шляхом акцептування Оферти Благодійник надає ГО згоду на обробку своїх персональних даних, які розкриваються Благодійником при внесенні благодійної пожертви, з метою виконання умов Договору. Такі персональні дані можуть включати: ім'я, прізвище та по батькові, адресу, місце проживання, адресу електронної пошти, номер телефону та (при перерахуванні грошових коштів на поточний рахунок ГО через установи банків) банківські реквізити. Дозволені види обробки персональних даних включають їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення та знищення. ГО зобов'язується не розкривати персональні дані Благодійника третім особам без дозволу Благодійника, окрім як у випадках коли таке розкриття вимагається державними органами або іншим чином вимагається відповідно до законодавства України. Благодійник підтверджує, що йому повідомлено про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних». Обсяг прав Благодійника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

6.2.  Благодійник надає згоду на те, що його контактна інформація може бути використана ГО для направлення Благодійнику листів та повідомлень, в тому числі електронних. При цьому, ГО зобов'язується не надавати інформацію про контактні дані Благодійника третім особам, крім випадків, прямо передбачених законодавством України.

6.3. У випадку виникнення спорів між сторонами цього Договору, вони мають вирішуватись шляхом переговорів. При неможливості переговорного вирішення, спори розглядаються судами у порядку, встановленому законодавством.


ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ГО НЬЮ КЛАЙМАТ"

Украіна Киів 02068, вул. Олександра Кошиця буд.9, кв.21

UA493052990000026004025022664
ЄГРПОУ 45137556

Email-адреси для узгодження можливих запитів: https://www.treetr.io/

Директор виконавчий Гоман Олена Вячеславівна

Сума для реалізації проєкту 33 000 000 гривень